FAQs Complain Problems

 

 

खुम्बु पासाङल्हामु गाँउ पालिका क्षेत्र भित्र संचालित संघ संस्थाहरुका लागि योजना तथा कार्यहरु सम्बन्धि सम्झौता पत्रको सूचना

सम्झौता पत्र

स्वदेशी तथा बिदेशी सहयोगमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका क्षेत्र भित्र योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्न ...... ........ ........ ........ .................... गैर सरकारी संस्था र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँ पालिका वीच भएको सम्झौता पत्र .

  1. संस्थाको नाम र ठेगाना: ................................................................................................................

                                        ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

  1. परियोजनाको नाम: ......................................................................................................................
  2. सम्पर्क व्यक्ति: ........ ........ ........ ........       सम्पर्क नं. ........ ........ ........ ........           ई-मेल: ........ ........ ........ ........
  3. परियोजना स्थल: ........ ........ ........ ........ ........ ........
  4. परियोजना अवधि: ........ ........ ........ ........ ........ देखि........ ........ ........ ........ ........  सम्म
  5. परियोजनाको  उद्देश्यहरु:

...............................  ...............................  ............................... 

...............................  ...............................  ............................... 

...............................  ...............................  ............................... 

  1. परियोजनाको मूख्य-मूख्य कृयाकालापहरु

...............................  ...............................  ............................... 

...............................  ...............................  ............................... 

...............................  ...............................  ............................... 

  1. परियोजनावाट हुने लाभन्वित संख्या: ...........................................
  2.  अपेक्षित उपलब्धी:

...............................  ...............................  ............................... 

...............................  ...............................  ............................... 

  1. अनुमानित वजेट: ने.रू. ...............................               (अक्षरूपी-.........................................................................................)

उल्लेखित कार्यक्रम संचालन गरी अनिवार्य रुपमा बार्षिक परियोजना सम्पन्न भएपछि भौतिक प्रगति प्रतिवेदन र वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र यस गाउँपालिका को वार्षिक योजनामा  समेत समावेश गर्ने गरी खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका   र ................................ ......................बिच  पुर्व सहमति भएको छ .

संस्थाको तर्फवाट                                                                                             गाउँपालिकाको तर्फवाट

हस्ताक्षर                  :                                                                                         हस्ताक्षर                  :

नाम                        :                                                                                         नाम                        :

पद                          :                                                                                         पद                          :

मिति                       :                                                                                         मिति                       :

संस्थाको छाप          :                                                                                         कार्यालयको छाप        :

सम्पर्क नं.                :                                                                                         सम्पर्क नं.                :             

ई-मेल                     :                                                                                         ई-मेल                     :

आर्थिक वर्ष: