WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना।