WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

तेस्रो गाउँ सभामा उपस्थित भइ दिन हुन ।

आर्थिक वर्ष: