WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

यस खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभामा उपस्थित भइ दिने बारे

आर्थिक वर्ष: