WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यलय)

आर्थिक वर्ष: