WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

योजना जाचँपास फरफारक र अन्तिम भुक्तानी

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / योजना शाखा प्रमुख / आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख / इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालय: 
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका कार्यालय,नाचिपाङ
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन / नापी किताब / खर्चको विलभरपाई / उपभोक्ता समितिले आम भेलामा खर्च सार्वजानिक गरेको प्रमाण / फच्यौट निर्णयको प्रतिलिपि / योजना कार्यालयको सिफारिश / अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन र काम सन्तोषजनक रहेको भन्ने व्यहोरा भएको निर्णयको प्रतिलिपि