WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

स्थानीय आवश्यकता अनुसारका सिफारिस प्रमाणित

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्य्क्ष / वडा सचिव / सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय सबै
सेवा शुल्क: 
0
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकताको प्रमाण पत्र र निवेदन / विषय संग सम्बन्धित प्रमाण कागजात / कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण गरेको स्वीकृत भएको कागजात