WELCOME TO KHUMBU PASANG LHAMU RURAL MUNICIPALITY  खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ !!!

स्वीकृत योजना लागत अनुमान

लाग्ने समय: 
योजना दुरी अनुसार तोक्ने
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना सख प्रमुख / इन्जिनीयर /
सेवा दिने कार्यालय: 
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका कार्यालय,नाचिपाङ
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

योजना बार्षिक कार्यक्रममा परेको प्रमाण र योजना कार्यन्वयन तालिका