FAQs Complain Problems

 

 

रोजगार संयोजक पदमा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Computer सीप सम्बन्धी

Computer, Printer, Scanner, Multimediaलगायत उपकरणहरुको प्रयोग गर्न सक्ने सीप भएको ।
 MS-Office Package (Word, Excel, Access, Power point ) आदिको प्रयोग गर्न सक्ने सीप भएको ।

 

आर्थिक वर्ष: