/ ऐन, कानुन तथा निर्देशिका | Page 2 | खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality)
FAQs Complain Problems

 

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको ऐन तथा कार्यविधिहरु ८०/८१ 12/01/2023 - 11:05 PDF icon १ आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६.pdf, PDF icon २ कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ finalUni.pdf, PDF icon ३ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश.pdf, PDF icon ४ पर्यटक शुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf, PDF icon ५ मर्मत संभार कोष विनियम, २०७४.pdf, PDF icon ६ रोजगारी सम्बन्धी ऐन २०७६, अशार ४ २०७६ Final.pdf, PDF icon ७ कृषि ऐन, 2075.pdf, PDF icon ८ अपाङगता कार्यविधी (Autosaved).pdf, PDF icon ९ दैविक प्रकोप व्यवस्थापन विनियम, २०७४.pdf, PDF icon १० करार सेवा कार्यविधी २०७९.pdf
स्वास्थ्य सेवा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि ७९-८० 06/15/2023 - 15:48 PDF icon १६ स्वास्थ्य सेवा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको ऐन तथा कार्यविधिहरु ८०/८१ 02/09/2023 - 11:14 PDF icon ३१ वातावरणीय परिक्षण कार्यबिधी २०७८.pdf, PDF icon ३२ स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धि फाइनल.pdf, PDF icon ३३ िशक्षा िनयमाविल फाइनल.pdf, PDF icon ३४ सुशासन ऐन २०७९ (2).pdf, PDF icon ३४ सुशासन ऐन २०७९.pdf, PDF icon ३५ उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon ३६ विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon ३७ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon ३८ स्वास्थ सेवा उपचार कोष संचालन.pdf, PDF icon ३९ वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९.pdf
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको ऐन तथा कार्यविधिहरु ८०/८१ 02/09/2023 - 11:12 PDF icon २१ कार्य वीभाजन नियममावली.pdf, PDF icon २२ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी, २०७५.pdf, PDF icon २३ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) A५ मा लान बाँकी.pdf, PDF icon २४ स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon २५ न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम.pdf, PDF icon २६ ङिम दोर्जी शेर्पा स्मृति रनिङ गोल्ड कप सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf, PDF icon २७ टाेल विकास संस्था unicode 01.pdf, PDF icon २८ कार्य सम्पादन नियमावली.pdf, PDF icon २९ खुम्वु पासाङल्हामु गाउँपालिका उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon ३० बजार अनुगमन फाइनल.pdf
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको ऐन तथा कार्यविधिहरु ८०/८१ 02/09/2023 - 11:11 PDF icon ११ कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९.pdf, PDF icon १२ घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत.pdf, PDF icon १३ खेलकुद विकास ऐन, २०७६.pdf, PDF icon १४ टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधी २०७९.pdf, PDF icon १५ सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon १६ स्थानीय सेवा व्ययस्थापन ऐन, २०७७A5.pdf, PDF icon १७ संस्था दर्ता ऐन-२०७६.pdf, PDF icon १८ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon १९ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७९.pdf, PDF icon २० योजना सञ्चालन सम्वन्धी नियमावली,२०७५.pdf
शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 08/22/2022 - 20:17 PDF icon २४ शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
आ.व २०७९।८० को निति तथा कार्यक्रमहरु ७९-८० 08/20/2022 - 13:35 PDF icon खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आ व २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
शिक्षा नियमावली २०७९ ७९-८० 08/20/2022 - 13:33 PDF icon ९ शिक्षा नियमावली २०७९.pdf
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रम ७६/७७ 09/19/2019 - 16:02
खुम्बु पासाङल्हामु गाँउपालिकाको आ. व. २०७५/२०७६ शःशर्त आनुदान तर्फका योजना तथा कार्यक्रम र बजेट ७५/७६ 07/14/2018 - 13:57 PDF icon शःशर्त आनुदान

Pages